ข้าพเจ้าขออัญเชิญคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัส
ไว้ว่า “ กัมมุนา วัตตะตีโลโก ” ซึ่งแปลว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ซึ่งหมายถึงว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีกรรมเป็นของตัวเอง ไม่มีใครสามารถหนีพ้นกรรมได้
ยามที่กรรมดีให้ผลเราก็จะอยู่อย่างสบาย มีความสุขดีการดำรงชีวิตจึงเต็มไปด้วยความประมาท
ไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา ไม่คิดสร้างกรรมดี เพื่อเป็นทุนต่อภายหน้า แต่ครั้นเมื่อกรรมชั่วให้ผลเราก็จะมีแต่
ความทุกข์ เมื่อมีทุกข์คนส่วนมากก็จะวิ่งเข้าหาพระหาเจ้า หาสิ่งศักดิ์สิทธ์ บนบานสานกล่าวต่างๆนาๆ
หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์จะช่วยแก้ปัญหาได้ โดยบางคนกลับหาทุกข์เพิ่มเข้าใส่ตัวโดยไม่รู้ตัว
องค์ต้นบรมครูสายสัญญาได้ตระหนักถึงความทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริง จริงได้สละชีวิตทั้ง
ชิวิตในการช่วยเหลือมนุษย์โดยได้บัญญัติสายสัญญาบารมีขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกให้เหล่ามนุษย์
ผู้ทุกข์ยากได้ปฏิบัติเพื่อความทุกข์จะได้ทุเลาเบาบางลงจริงๆแล้วสายสัญญาเป็น ห้องหนึ่ง
ของสายธรรมะซึ่งสามารถปฎิบัติร่วมกับสายอื่นๆได้โดยแล้วแต่วาสนาและบารมีแต่ละบุคคล
ที่จะประยุกต์ใช้ สายสัญญาบารมีประยุกต์เป็นศาสตร์แห่งความจริงที่พิสูจน์ได้
โดยมีอ.ประหยัด เจริญบุญเป็นผู้นำเอาสายเทพมาประยุกต์ร่วม เมื่อได้ปฏิบัติจึงเห็นผลเร็ว
สามารถทำให้มนุษย์รู้ว่าเวรกรรมมีจริง มีการตามล่าข้ามภพข้ามชาติของเจ้ากรรมนายเวร
มีเทพ เทวดา สวรรค์ นรก จริง ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเอง อีกทั้ง คุณไสย
คาถาอาคมและวิญญาณที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรม ที่แฝงอยู่โดยทั่วไปยังมีอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์
ข้าพเจ้าและศิษย์สายสัญญาบารมีประยุกต์ได้จัดทำเวปนี้เพื่อเป็นธรรมทานและเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้ปฏิบัติโดยมีเจตนาที่บริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีทุกข์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
และหวังว่าจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเวปนี้และนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติให้เกิดผล
ดังคำสอนที่กล่าวไว้ว่า


" คนเราล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร "

 

 

 

 

 

 

 

 

Traffic Counters