องค์พระธรรม เป็นวิญญาณสูตรพระผู้สำเร็จ ห้องพระนิพพาน
อยู่ในหมวดหมู่ของพระธรรม แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
เป็นพระบารมีขั้นสูง แก่ผู้ปฏิบัติธรรมะที่มีกุศลมูลเดิมจะถึง
ขั้นบรรลุมรรคผลสำเร็จ น้อมนำสังขารมาให้ได้รับองค์สำเร็จ
เพื่อส่งผลให้ลุเวรลุกรรม บรรลุมรรคผลสำเร็จสูงสุดในทางธรรมะ

องค์พระธรรมทั้งหลายนี้ จะหยั่งลงมาเป็นบารมี อำนวยการรับรองแก่
ผู้ปฏิบัติธรรมะ น้อมนำกุศลมูลเดิมส่งผลรับรอง ควบคุมวาโยธาตุในกองสังขาร
ให้เป็นกุศล ต้านทานและปราบมารภายนอก ภายใน กองสังขาร
ส่งผลให้วิญญาณเป็นพระ ได้มีอำนาจกายสิทธิ์ ทางวาจา บรรลุแจ้งภายในจิต
จะสำเร็จ จักษุทิพย์ โสตทิพย์ นาสิกทิพย์ สำเร็จไวยากรณ์บำเพ็ญเพียร
ปฏิบัติตัว สร้างตน สร้างกุศลผลบุญบารมี ให้ลุเวรลุกรรมเพิ่มพูน อานิสงส์
ด้วยการสร้างทานบารมี สังฆทาน บุคลิกทาน สหายทาน จะมีบารมีแก่กล้า
เป็นผู้สำเร็จสว่างโลกสว่างธรรมด้วยอำนาจพระบารมี
ส่งผลรับรอง ในปัจจุบันกาลนี้ จะน้อมนำกาย สังขาร วิญญาณ ของผู้ปฏิบัติบูชา
ได้เข้าสู่พระพุทธศาสนาขององค์ ๕

 

 

องค์พระธรรมบั้นต้น คือ วิญญาณ ธาตุธรรม วิญญาณ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ธาตุนี้จึงเป็นสิ่งปรุงแต่งของสังขารและวิญญาณ จึงแจกแจงธาตุออก
ไปเป็นองค์พระธาตุสังขารวิญญาณของท่าน องค์พระธรรม
คือธรรมชาตินั่นเอง

องค์พระธรรม อักขระธรรม อักษรธรรม ในยุคก่อน สมัยก่อน
นักปราชญ์บัณฑิตธรรมได้จดบันทึกพระธรรมใส่ไว้ในใบตาลใบลาน
สมุดข่อย และแผ่นศิลา ซึ่งเราเรียกว่า “พระคัมภีร์ธรรม”

 

หลังจากที่พ่อต้นสำเร็จธรรม บรรลุธรรม กายทิพย์ เป็นรูปกายจากเบื้องบน
มานิมิตรบอกให้นำองค์พระธรรม อักขระธรรม อักษรธรรม จากพระคัมภีร์
มาบรรจุสวดยัดใส่ตัวคน สังขารของคน ๆ นั้น จะได้เป็นพระคัมภีร์ธรรม
ที่ศิษย์เรียกว่า “องค์พระผู้นำสร้าง” คือท่านให้นำองค์พระธรรมมา
สร้างใส่ในตัวศิษย์ที่ท่านทั้งหลายได้จารึกองค์พระธรรมใส่ตัวในปัจจุบันนี้นั่นเอง

องค์พระธรรมบั้นต้น ที่จริงก็มาจากคำกล่าว คำสวด ในนามธรรมตาม
พระบาลีธรรมแม่เมื่อเป็นรูปธรรม เป็นองค์พระธรรม ท่านเรียกว่า
“พระโมคคัลลีธรรม เป็นรูปธรรม เป็นอักษรธรรม”

ในภาคต้น องค์พระธรรมจะมี ๑ รอบ เรียกว่าศูนย์หนึ่ง แต่จะมีนามขององค์นั้นกำกับอยู่
เป็นนามธรรม ประกอบกันทั้งรูปและนาม นามธรรมนั้นเหมือนที่เราสวดมนต์ในแต่ละบท
ตั้งแต่ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นั่นเอง
ส่วนรูปธรรมขององค์พระธรรม

ในภาคกลาง องค์พระธรรม จะมีหัว ๔ รอบ ๕ รอบ ๗ รอบ ๘ รอบ ๑๒ รอบ ที่กล่าวว่า
สิบสองศูนย์ตั้ง วิญญาณยักษ์เกิด ยักษ์เกิดแล้ว สังขารนั้นจึงเกิดตาม สิบสองศูนย์ก็คือ
คุณแม่สิบสอง นั่นเอง ในภาคนี้เริ่มมี “โสด” มี “สัปทน” ปกเกศขององค์พระธรรม

พ่อต้น เคยกล่าวเอาไว้ว่า “ธาตุนี้ขาดไม่ได้” สังขารเราก็เป็นธาตุ วิญญาณเราก็เป็นธาตุ
เป็นนามธาตุ รูปธรรมธาตุตอนกลางนามธรรมของธาตุ จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อย
จนถึงธาตุกุศล ธาตุสำเร็จ

ในภาคกลาง จะมีคำภาวนาธาตุว่า “สัญญาสายนะ มะ ทะ นะ วิ อุดถัง อุดถัง นาคราช
นะ นะ วิ สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนิน สัญญา, สายมิ อุดถัง สายมิ อุดถัง นาคราช
โสด พัดจุลี สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนิน สัญญา สายปั่นกาย สายนะลิงค์
สายเหล็กไหลลิงดึ่ง สิทธิ์สัญญา

สัญญา สายนะ มะทะนะ พะมะทะนะ นะอัดถังลิงค์ สายเหล็กไหลดิ่งสิทธิ์พะเนินสัญญา
สายมิอุดถัง นาคราช โสด พัดจุลี สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนินสัญญา

สัญญา สายนะ มะทะนะ วิ อุดถัง อุดถัง นาคราช นะนะ วิ สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์สัญญา
สายจตุโลกบาล ตถามัตถัง ปะกาเสนโต ราชสีโห สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนินสัญญาฯ

สายมิอุดถัง สายมิอุดถัง นาคราช โสด พัดจุลี สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนินสัญญา
สายปั่น สายปั่นกาย สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนินสัญญา
ปลายภาคถึงท้ายสุด สัญญา สาย นะมะทะนะ สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนินสัญญา
สายทินะ ทินะ สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนินสัญญา สายพะนะมะ สายเหล็กไหลดิ่ง
สิทธิ์พะเนินสายสัญญา สายมินะ สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนินสัญญา สายพัดจุลียะ
อุดถัง อุดถัง นาคราช นะนะ โสด พัดจุลี สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธ์พะเนินสัญญา
สายปั่น ปั่นกาย สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนินสัญญา สูดธาตุท้ายสุดเป็นธาตุกุศล
เข้าสู่สายดิ่งของเส้นทางพระอริยะเจ้า

สัญญา สายนะ มะทะนะ ทินะ ทินะ พะนะมะ มินะ สายพัดจุลียะ อุดถัง อุดถัง นาคราช
นะนะโสด พัดจุลี สายเหล็กไหลดิ่ง สิทธิ์พะเนินสัญญา สายปั่น ปั่นกาย สายเหล็กไหลดิ่ง
สิทธิ์พระเนินสัญญา

ปัจจุบันนี้ ศิษย์ได้สวดแต่ธาตุสำเร็จ ธาตุกุศลเป็นธาตุทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอก
รับรองทุกธาตุสังขาร ธาตุวิญญาณตามสัญญาฯ ในภาคปลาย องค์พระธรรมจะมีหัว
๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๙, ๒๑, ๒๕, ๒๗, ๓๒ ครบอาการสามสิบสอง จึงได้รวบรวมอาการ
สามสิบสอง เข้าสู่อู่ธรรม และที่บนเกศขององค์พระธรรม จะมีโสด ๔ ชั้น ๕ ชั้น ๘ ชั้น
๙ ชั้น ๑๒ ชั้น ๑๔ ชั้น ๑๕ ชั้น ๑๙ ชั้น ถึง ๒๑ ชั้น และมีพัดจุลีอยู่บนพระเกศของ
องค์พระธรรม เป็นสัปทนตั้งแต่ ๑ ชั้น ๔ ชั้น ๕ ชั้น ๘ ชั้น ๙ ชั้น ๑๒ ชั้น
๑๔ ชั้น ๑๕ ชั้น ๑๙ ชั้น ถึง ๒๑ ชั้น