สายสัญญา ภาคการปฏิบัติ ดับล้างกรรมกิเลส ตัวอกุศลธรรมในกองสังขาร

สิ่งที่ต้องดับล้าง เป็นการประหารทิ้งด้วยสายอัคคีให้ดับสูญจมอเวจี ซึ่งเมื่อปลุกปั่นธาตุ ๔
อันประกอบเป็นเจตสิกธรรม แล้วขับออกมาเผาทางวาโยธาตุ เช่นตัวธาตุดังนี้

ตัวธาตุ อนิจจัง อนิจจา ทำให้สังขารไม่เที่ยงธรรมตัวกรรมกิเลสเศร้าหมองจาก
การละเมิดศีล เช่น ปาณาติบาต อินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ตัวปรุงแต่งสังขาร
น้อมนำไปในทางไม่ดี ทำให้บ้านเมืองเดือนร้อน ป่าช้าฌาปนกิจในกองสังขาร ไฟพยาบาท
อังคุอังคะ น้ำไม่ดีทำให้สังขาร ยุบพองลุ่มหลง โมหจริตลมร้ายปั่นบันดาลโทสจริตตัวนิวรณ์
ความฟุ้งซ่าน ความลังเล ตัวธาตุเวียนว่ายตายเกิดในวิบากกรรมเป็นเวทนากรณีที่เป็น
ความพยาบาท อาฆาตจองเวรซึ่งเป็นคดีธรรมตามกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นการผูกพันจองเวรต่อ
วิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดับความโง่งมงาย ดับวิบากกรรมตัวนำไป
สู่อบายภูมิ เหล่านี้เป็นต้น

ตัวธาตุเป็นเจตสิกธรรมที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านี้ พระองค์ท่านเล็งเห็นด้วยจักษุทิพย์ เป็นตัววิญญาณธาตุ
แล้วบัญญัติเป็นคำดับล้างออกมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกแลบมาก ยากที่ศิษยานุศิษย์จะหยั่งรู้ได้
ผู้ปฏิบัติจะต้องดับล้างคำดับล้างเล่มนี้ จึงจะเป็นผู้สำเร็จได้ (ลึกแลบเป็นภาษาของคนอิสาน)
คำดับล้างที่ได้รวบรวม พระองค์ท่านเปิดไว้เป็นมาตรฐานแก่ชาวโลกล้างกองสังขารมนุษย์
โลกเข้าไปในพระศาสนา ..


 


 

สายสัญญา (สูดลมหายใจเข้าลึกๆ) ปฏิบัติ 5 ครั้ง
สายสัญญานะ (สูด) สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนิน สัญญา (สูด)
สายสัญญา สายนะ มะ ทะ นะ ทินะ ทินะ พะนะมะ มินะ สายพัดจุลียะ อุดถัง อุดถัง นาคราช
นะนะนะนะ โสดพัดจุลี สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนิน สัญญา (สูด)
นะบูชา มิบูชา พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาริยะบูชา ปฏิบัติบูชายะ สายสัญญานะ (สูด)

ข้าพเจ้าฯขออาราธนาถวายบูชาแด่องค์พระประมุขแห่งธรรมะ องค์พระศาสดาบารมีต้นศาสนา
จอมมุนีโลก พระผู้เจ้าโลก พระผู้เจ้าธรรม เจ้าของบ่อเกิดแห่งธรรม บ่อเกิดแห่งกุศลของต้นบวร
พระพุทธศาสนา พระศรีอาริยะเมตรัยโย องค์พญาธรรมมิกราชราชา องค์พระผู้นำสร้าง
องค์พระบรมครู พระศาสดาทุกๆศาสนา พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ พระอรหันต์ทั้ง 8 ทิศา
อาริยะสงฆ์ผู้เจริญ เป็นพระสุติปันโนในพระพุทธศาสนาที่ล่วงลับดับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่
พระครูบาทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ด้วยคุณงามความดี คุณธรรม
พระบารมี พระองค์ต้นทุกๆพระองค์ ทุกๆกระทรวง ผู้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธา โสดานุภาพ ทุกชั้นทุกวิมาน
ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ตลอดธรณีทั้ง 8 ทิศา ขออาราธนาพระองค์ท่านทั้งหลาย ได้หยั่งลงมา
ได้ลอยลงมา เป็นประมุข เป็นประธาน เป็นสักขีพยาน อำนวยการสังขารวิญญาณ ภารกิจการงาน
ครอบครัวของข้าพเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้เจริญรุ่งเรื่อง ที่ข้าพเจ้าได้น้อมนำตนปฏิบัติบูชา
ตามสัญญา (สูด)

สายนะ สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนิน สัญญา (สูด)

ปฏิบัติบูชาระลึกนึกถึงพระคุณพระองค์ท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้ว ตลอดทั้งบิดามารดา
อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณภายนอกภายใน คุณธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ แม่ซื่อ แม่ป้อ
แม่ปั้น ปรุงลิงค์ อิทธิลิงค์ ตั้งแต่ชาติไหนๆและในชาตินี้ มีชีวิตอยู่และล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว
ตลอดทั้งอากาศธาตุภายนอกภายใน ขอปฏิบัติบูชา ระลึกนึกถึงพระคุณ ตามสายสัญญา (สูด)
สายนะ สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนิน สัญญา (สูด)

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง หากข้าพเจ้าได้ก่อกรรมทำเข็ญ ก่อเวรกันไว้กับสัตว์ใด มนุษย์
วิญญาณใด สังขารใด ทั่วกะโรทวีปทั้ง 8 ทิศา ตั้งแต่ชาติไหนๆและในชาตินี้ ระลึกได้และระลึกไม่ได้
ได้เจตนาและไม่ได้เจตนา รู้ไม่เท่า หันไม่ทัน ขอให้ท่านทั้งหลายได้มารับส่วน
กุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนในคราวครั้งนี้ ให้ลุแก่โทษ ลุเวร ลุกรรม
ซึ่งกันและกัน ตัวตนตัวท่าน อย่าได้ผูกอาฆาตพยาบาท จองเวรซึ่งกันและกัน จงเป็นสุขเป็นสุข
เข้าสู่ศาสนาขององค์ 5 พระศรีอาริยะเมตรัยโย ตามสายสัญญา (สูด)

มินะทะนะ โมนะทะนะ อริยะทรัพย์ โภคทรัพย์ ทรัพย์สมบัติ ให้บังเกิดรับรองทั้งทรัพย์ภายนอก
ทรัพย์ภายใน ทรัพย์เบื้องสูง ทรัพย์เบื้องล่าง ทรัพย์ลาภลอย ทรัพย์พระแม่ธรณี ทรัพย์พญานาคานาคี
นาคราช ทรัพย์เจ้าป่า ทรัพย์เจ้าเขา ทรัพย์บังบด ลับแล ขอให้บังเกิดรับรองแก่ข้าพเจ้าทุกทิศทุกสถาน
ตามสัญญา (สูด)

สายสัญญานะ โมนะทะนะ จะสัญจรไปมายังสารทิศใด ด้วยยวดยานอันใด ให้ตลอดปลอดภัย
ให้มีผู้รับรอง ด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ทุกทิศทุกสถาน ตามสัญญา (สูด)

ทุกข์โศกโรคภัย เคราะห์เข็ญเวรกรรม เสนียดจัญไร ศัตรูหมู่มาร สังขาร วิญญาณภายนอกภายใน
ที่ทำให้ตนทนทุกข์ทรมาน ให้ดับวอดวายจมอเวจี สูญเลยในเวลาวันนี้ ด้วยศรทิพย์ จักรทิพย์
น้ำทิพย์ไฟทิพย์ ขององค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ต้นศาสนา ให้เห็นทันตาทุกทิศทุกสถาน ตามสัญญา (สูด)

สายนะ สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนิน สัญญา (สูด)

 


 

ขั้นที่ 1 การถวายบูชา จุดเทียน 2 เล่ม ธูป 5 ก้าน แล้วพนมมือ

สายสัญญา (สูด) ปฏิบัติ 5 ครั้ง

สายนะ สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนิน สัญญา (สูด)
สายนะ มะ ทะ นะ ทินะ ทินะ พะนะมะ มินะ สายพัดจุลียะ อุดถัง อุดถัง นาคราช
นะนะนะนะ โสดพัดจุลี สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนิน สัญญา (สูด)
นะบูชา มิบูชา พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาริยะบูชา ปฏิบัติบูชายะ สายสัญญานะ (สูด)

ข้าพเจ้าฯขออาราธนาถวายบูชาแด่องค์พระประมุขแห่งธรรมะ องค์พระศาสดาบารมีต้นศาสนา
จอมมุนีโลก พระผู้เจ้าโลก พระผู้เจ้าธรรม เจ้าของบ่อเกิดแห่งธรรม บ่อเกิดแห่งกุศลของต้นบวร
พระพุทธศาสนา พระศรีอาริยะเมตรัยโย ขออารธนาพระองค์ท่าน นะอำนวยการรับรองแก่ข้าพเจ้า
ตามสัญญา (สูด)
สายสัญญา (สูด) ข้าพเจ้าขออาราธนาถวายบูชา แด่คุณพระบารมี อำนาจบารมี อำนาจกุศล
อำนาจอาริยะเมตรัย องค์พระผู้สำเร็จทุกๆกระทรวง ทั้ง 8 ทิศา ทั่วกะโรทวีป ขออาราธนา
พระองค์ท่านทั้งหลาย นะอำนวยการหยั่งกุศลรับรองแก่ข้าพเจ้า ซึ่งน้อมนำตนปฏิบัติบูชา
ตามสัญญา (สูด)

 

ขั้นที่ 2 การดับล้าง(เพื่อชำระสังขารให้บริสุทธิ์) จุดเทียน 2 เล่ม เทียนเล่มหนึ่งปักเอาไว้กับพื้น
อีกเล่มหนึ่งให้ถือเอาไว้ในมือ

สายสัญญา (สูด)ปฏิบัติ 5 ครั้ง

สายนะ สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนิน สัญญา (สูด)

สายนะ มะ ทะ นะ ทินะ ทินะ พะนะมะ มินะ สายพัดจุลียะ อุดถัง อุดถัง นาคราช
นะนะนะนะ โสดพัดจุลี สายปั่นกาย สายเหล็กไหลลิงค์ สิทธิ์พะเนิน สัญญา (สูด)

ปฏิบัติบูชาตามสัญญา ขออาราธนากายสิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์ ไฟทิพย์ พระผู้ศักดิ์สิทธิ์
ให้หยั่งอำนวยการแก่ข้าพเจ้าในเวลาวันนี้ เพื่อประหัตประหาร เผาผลาญศัตรูหมู่มารของข้าพเจ้า
จะเป็นสังขารมาร วิญญาณมารภายนอก ภายใน ให้มันดับวอดวายจมอเวจีสูญเลย ตามสัญญา
(เป่าเทียนใส่มือแรงๆ แล้วจุดเทียนใหม่ วิธีการนี้เรียกว่าเผาผีบนฝ่ามือ)